วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น

งานอัตรากำลัง

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

งานการพัฒนาบุคลากร

งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เอกสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.ขอออกนอกบริเวณโรงเรียน