วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์ การสร้างขวัญกำลังใจ