วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์ การสร้างขวัญกำลังใจ

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น

งานอัตรากำลัง

งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

งานการพัฒนาบุคลากร

งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่าง-001